previous

Mia Farrow
Mia Farrow 1976
Photograph © Anthony Bliss 1976, 2004